Danh sách lệnh ứng dụng PLC Mitsubishi (dòng Micro PLC)

Danh sách lệnh ứng dụng PLC Mitsubishi: FX1S, FX1N, FX2N, FX3U, FX1NC, FX2NC, FX3UC

Phân loạiFNC sốMnemonicChức năngPLC áp dụng
FX1SFX1NFX2NFX3UFX1NCFX2NCFX3UC
Dòng chương trình00CJNhảy có điều kiện
01CALLGọi chương trình con
02SRETTrở lại chương trình con
03IRETTrở lại ngắt
04EICho phép ngắt
05DIVô hiệu hóa ngắt
06FENDKết thúc chương trình chính
07WDTLàm mới trình theo dõi timer
08FORBắt đầu vòng lặp F O R / N E X T
09NEXTKết thúc vòng lặp FOR/NEXT
Di chuyển và So sánh10CMPSo sánh
11ZCPSo sánh theo vùng
12MOVDi chuyển
13SMOVDịch chuyển---
14CML---
15BMOVDi chuyển khối
16FMOVĐiền đầy---
17XCHChuyển đổi---
18BCDChuyển sang thập phân mã hóa nhị phân
19BINChuyển sang mã nhị phân
Số học và phép toán logic(+, -, ×, ÷)20ADDCộng
21SUBTrừ
22MULNhân
23DIVChia
24INCTăng
25DECGiảm
26WANDTừ logic A N D
27WORTừ logic O R
28WXORTừ loại trừ O R
29NEGPhép đảo---
Phép toán quay và dịch30RORQuay phải---
31ROLQuay trái---
32RCRQuay phải với cờ nhớ---
33RCLQuay trái với cờ nhớ---
34SFTRDịch phải bit
35SFTLDịch trái bit
36WSFRDịch phải từ
37WSFLDịch trái từ
38SFWRGhi dịch
[ Điều khiển F I F O / F I L O ]
39SFRDĐọc dịch
[ Điều khiển F I F O ]
Phép toán dữ liệu40ZRSTThiết lập lại vùng
41DECODEGiải mã
42ENCOMã hóa
43SUMTổng số bit hoạt động---
44BONKiểm tra thiết lập bit trạng thái---
45MEANTrung bình---
46ANSThiết lập bộ chỉ báo hẹn giờ---
47ANRThiết lập lại hiển thị phụ---
48SQRCăn bậc hai---
49FLTChuyển sang dấu phẩy động---
Xử lý tốc độ cao50REFLàm mới
51REFFLàm mới và điều chỉnh bộ lọc---
52MTRMa trận vào
53HSCSThiết lập bộ đếm tốc độ cao
54HSCRThiết lập lại bộ đếm tốc độ cao
55HSZSo sánh vùng bộ đếm tốc độ cao---
56SPDPhát hiện tốc độ
57PLSYĐầu ra xung Y
58PWMĐiều chế độ rộng xung
59PLSRCài đặt tăng/giảm tốc
Nhập lệnh bằng tay60ISTTrạng thái khởi tạo
61SERTìm kiếm một Stack dữ liệu---
62ABSDBộ xếp dãy tang tuyệt đối
63INCDBộ xếp dãy tang từng bước
64TTMRTeaching Timer---
65STMRBộ hẹn giờ đặc biệt---
66ALTTrạng thái thay thế
67RAMPGia tăng giá trị biến
68ROTCĐiều khiển bàn xoay---
69SORTSắp xếp lập bảng dữ liệu---
Thiết bị I/O bên ngoài FX70TKYĐầu vào 10 phím---
71HKYĐầu vào thập lục---
72DSWChuyển mạch số (đầu vào bánh lật)
73SEGDBộ giải mã 7 đoạn---
74SEGLChốt 7 đoạn---
75ARWSChuyển mạch hướng---
76ASCĐầu vào dữ liệu mã ASCII---
77PRKý hiệu (Mã ASCII)---
78FROMĐọc từ một khối chức năng đăc biệt-
79TOGhi từ một khối chức năng đăc biệt-
80RSTruyền thông nối tiếp
81PRUNChạy song song (Chế đọ bát phân)
82ASCIChuyển đổi thập lục sang ASCII
83HEXChuyển đổi ASCII sang thập lục
84CCDMã kiểm tra
85VRRDKhối đọc----
86VRSCKhối tỉ lệ----
87RS2Truyền thông nối tiếp 2-----
88PIDVòng điều khiển PID
89
*1102ZPUSHLưu trữ hàng hoạt của thanh ghi chỉ số-----
103ZPOPLấy hàng loạt của thanh ghi chỉ số-----
Dấu phẩy động110ECMPSo sánh dấu phẩy động---
111EZCPSo sánh vùng dấu phẩy động---
112EMOVDi chuyển dấu phẩy động-----
116ESTRChuyển dấu phẩy động sang
chuỗi ký tự
-----
117EVALChuyển chuỗi ký tự sang
dấu phẩy động
-----
118EBCDChuyển ký dấu phẩy động
sang ký hiệu khoa học
---
119EBINChuyển ký hiệu khoa học sang dấu phẩy động---
120EADDCộng dấu phẩy động---
121ESUBTrừ dấu phẩy động---
122EMULNhân dấu phẩy động---
123EDIVChia dấu phẩy động---
124EXPSố mũ dấu phẩy động-----
125LOGELogarit tự nhiên dấu phẩy động-----
126LOG10Logarit cơ số 10 dấu phẩy động-----
127ESQRCăn bậc 2 dấu phẩy động---
128ENEGPhép đảo dấu phẩy động-----
129INTChuyển dấu phẩy động sang số nguyên---
130SINHàm sin dấu phẩy động---
131COSHàm cos dấu phẩy động---
132TANHàm tang dấu phẩy động---
133ASINHàm arcsin dấu phẩy động-----
134ACOSHàm arccos dấu phẩy động-----
135ATANHàm arctang dấu phẩy động-----
136RADChuyển độ dấu phẩy động sang rađian-----
137DEGChuyển rađian dấu phẩy động sang độ-----
Phép toán dữ liệu 2140WSUMTổng của dữ liệu từ-----
141WTOBWORD sang BYTE-----
142BTOWBYTE sang WORD-----
143UNI4-bit liên kết của dữ liệu từ-----
144DIS4-bit tạo nhóm của dữ liệu từ-----
147SWAPHoán đổi byte---
149SORT2Sắp xếp lập bảng dữ liệu 2-----
Điều khiển vị trí150DSZRTrả về giá trị tìm kiếm DOG-----
151DVITĐịnh vị ngắt-----
152TBLChế độ định vị dữ liệu hàng loạt-----
155ABSĐọc giá trị dòng tuyệt đối
156ZRNTrả về điểm không
157PLSVTốc độ biến đổi xung đầu ra
158DRVIĐiều khiển tăng
159DRVAĐiều khiển tuyệt đối
Điều khiển đồng hồ thời gian thực160TCMPSo sánh dữ liệu RTC
161TZCPSo sánh vùng dữ liệu RTC
162TADDCộng dữ liệu RTC
163TSUBTrừ dữ liệu RTC
164HTOSChuyển giờ sang giây-----
165STOHChuyển giây sang giờ-----
166TRDDữ liệu đọc RTC
167TWRDữ liệu thiết lập RTC
169HOURBộ đếm giờ
Thiết bị bên ngoài170GRYChuyển mã thập phân sang gray--
171GBINChuyển mã gray sang thập phân--
176RD3AĐọc từ khối analog chuyên dụng-
177WR3AGhi từ khối analog chuyên dụng-
*2180EXTRChức năng ROM bên ngoài
(FX2N/FX2NC)
----
Khác182COMRDĐọc dữ liệu chú thích thiết bị-----
184RNDSinh số ngẫu nhiên-----
186DUTYSinh xung đồng hồ-----
188CRCKiểm soát dư thừa chu kỳ-----
189HCMOVDi chuyển bộ đếm tốc độ cao-----
Phép toán dữ liệu khối192BK+Cộng dữ liệu khối-----
193BK-Trừ dữ liệu khối-----
194BKCMP=So sánh dữ liệu khối (S1) = (S2)-----
195BKCMP>So sánh dữ liệu khối (S1) > (S2)-----
196BKCMP<So sánh dữ liệu khối (S1) < (S2)-----
197BKCMP<>So sánh dữ liệu khối (S1) ≠ (S2)-----
198BKCMP<=So sánh dữ liệu khối (S1) (S2)-----
199BKCMP>=So sánh dữ liệu khối (S1) (S2)-----
Điều khiển chuối ký tự200STRChuyển hệ BIN sang chuỗi ký tự-----
201VALChuyển chuỗi ký tự sang hệ BIN-----
202$+Liên kết các chuỗi ký tự-----
203LENPhát hiện chiều dài chuỗi ký tự-----
204RIGHTTách dữ liệu chuỗi ký tự từ bên phải-----
205LEFTTách dữ liệu chuỗi ký tự từ bên trái-----
206MIDRChọn ngẫu nhiên các chuỗi ký tự-----
207MIDWThay thế ngẫu nhiên các chuỗi ký tự-----
208INSTRTìm kiếm chuỗi ký tự-----
209$MOVTruyền chuỗi ký tự-----
Phép toán dữ liệu 3210FDELXóa dữ liệu từ các bảng-----
211FINSChèn dữ liệu từ các bảng-----
212POPĐọc dịch dữ liệu cuối [điều khiển FILO]-----
213SFRDịch phải bit với cờ nhớ-----
214SFLDịch trái bit với cờ nhớ-----
So sánh dữ liệu224LD=So sánh tải (S1) = (S2)
225LD>So sánh tải (S1) > (S2)
226LD<So sánh tải (S1) < (S2)
228LD<>So sánh tải (S1) ≠ (S2)
229LD<=So sánh tải (S1) (S2)
230LD>=So sánh tải (S1) (S2)
232AND=So sánh AND (S1) = (S2)
233AND>So sánh AND (S1) > (S2)
234AND<So sánh AND (S1) < (S2)
236AND<>So sánhAND (S1) ≠ (S2)
237AND<=So sánh AND (S1) (S2)
238AND>=So sánh AND (S1) (S2)
240OR=So sánh OR (S1) = (S2)
241OR>So sánh OR (S1) > (S2)
242OR<So sánh OR (S1) < (S2)
244OR<>So sánh OR (S1) ≠ (S2)
245OR<=So sánh OR (S1) (S2)
246OR>=So sánh OR (S1) (S2)
Phép toán bảng dữ liệu256LIMITKiểm soát giới hạn-----
257BANDKiểm soát dải trắng-----
258ZONEKiểm khu vực-----
259SCLChia tỉ lệ (phối hợp bởi dữ liệu điểm)-----
260DABINBiến đổi ASCII thập phân sang BIN-----
261BINDABiến đổi BIN sang ASCII thập phân-----
269SCL2Chia tỉ lệ 2 (phối hợp bởi dữ liệu X/Y)-----
Giao tiếp đảo270IVCKKiểm tra trạng thái đảo-----
271IVDRĐiều khiển đảo-----
272IVRDĐọc thông số đảo-----
273IVWRGhi thông số đảo-----
274IVBWRGhi khối thông số đảo-----
*3278RBFMĐọc phân chia BFM-----
279WBFMGhi phân chia BFM-----
*4280HSCTSo sánh bộ đếm tốc độ cao với bảng dữ liệu-----
Điều khiển thanh ghi290LOADRNạp từ ER-----
291SAVERLưu tới ER-----
292INITRKhởi tạo R và ER-----
293LOGRGhi R và ER-----
294RWERGhi lại tới ER-----
295INITERKhởi tạo ER-----

Ghi chú:

  • ⦾:  Được hỗ trợ bởi phiên bản 3.00 hoặc cao hơn
  • : Được hỗ trợ bởi phiên bản 1.30 hoặc cao hơn
  • □: Được hỗ trợ bởi phiên bản 2.20 hoặc cao hơn
  • *1: Truyền dữ liệu
  • *2: Chức năng mở rộng
  • *3: Truyền dữ liệu
  • *4: Xử lý tốc độ cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


error: Content is protected !!
Hotline & Zalo: 088 630 4312